zamknij

Masz pytania? Zadzwoń, pomożemy! +48 531 506 400

Regulamin zajęć w pracowni Edukreska® z dnia 01.06.2023


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Kursów jest Kresl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Kornela Ujejskiego 5a/3 kod pocztowy 81-405, NIP9571099321 oraz Edukreska Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą na al. Grunwaldzkiej 2/5, kod pocztowy 80-236 Gdańsk, NIP; 9571120311.2.

Kursy rysunku i malarstwa oraz digital painting odbywają się w Pracowniach:
Gdańsk ul. Grunwaldzka 2/5
Gdynia ul. Kornela Ujejskiego 5a/3
Wejherowo Plac Jakuba Wejhera 19/5
Słupsk ul. Poniatowskiego 42
Bydgoszcz ul. Sobieskiego 5/12
Olsztyn ul. Partyzantów 1/2
Torun w bydynku IV LO
Chojnice w budynku technikum ZS2

Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów.

5. Każdy Uczestnik Kursów przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

§ 2 DefinicjeIlekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
b) Edukreska® – należy przez to rozumieć Kresl Sp. z o.o oraz Edukreska Gdańsk Sp. z o.o.
c) Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie i pojawiły się na liście obecności.
d) Kurs – należy przez to rozumieć podstawowe zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora.
e) Strona Internetowa – należy przez to rozumieć www.edukreska.pl

§3 Cel Kursów1. Celem Kursów prowadzonych przez Edukreskę® jest:

a) podążanie za misją i wizją marki – nauki podstaw rysunku i malarstwa oraz digital paintingu,
b) przygotowanie do egzaminów wstępnych i pogłębienie tematyki rysunku, projektowania, malarstwa czy concept art’u 2. Stopień trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.§ 4 Rodzaje Kursów1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.

2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Edukreskę® Kursów, w tym rodzaju Kursów, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie, są opublikowane na Stronie Internetowej.

§ 4 Rodzaje Kursów

1. Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.
2. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Edukreskę® Kursów, w tym rodzaju Kursów, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie, są opublikowane na Stronie Internetowej.

§ 5 Zapisy na Kursy

1. Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Edukreski®

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Edukreskę® e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.

3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

4. Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny.

5. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi jedynie w przypadku opłaty kilku miesięcy z góry lub rezygnacji po pierwszych zajęciach uczestnika w pracowni.

6. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem.
W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.

7. Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą obywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.

§ 6 Czas trwania Kursów

1. Długości poszczególnych Kursów będą podawane na Stronie Internetowej Edukreski® i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.

2. Pełny Kurs roczny trwa 10 miesięcy (od września do czerwca)

3. W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Edukreski® (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin lub zostaną odrobione w formie online. O nowych terminach Edukreska poinformuje Uczestników.

§ 7 Opłaty

1. Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Edukreski® oraz w mailu wysłanym zaraz po zapisie.

2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej w dniu pierwszych zajęć Uczestnika (przelewem lub gotówką na miejscu). Wysokość zapłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika Kursu.

3. Edukreska® dopuszcza następujący wariant opłat:
Płatność miesięczna płatna w dziesięciu ratach – płatna najpóźniej do każdego 10. dnia miesiąca („co miesiąc”).

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidulanie ustalonych ratach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany przesłać Edukresce® e-maila lub sms zawierającego wniosek o rozłożenie opłaty na raty wraz z uzasadnieniem.

5. Wpłaty należy dokonywać, gotówką lub przelewem na konto Pracowni, podane przez Edukreskę® w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając imię i nazwisko Uczestnika.

6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora. Zaleganie z opłatą dłużej niż 20 dni, niemożliwia Uczestnikowi udział w dalszych zajęciach.

7. W przypadku nie uregulowania opłaty, zostanie wysłany sms przypominający 12 dnia miesiąca.

8. Rabat w wysokości 30 pln, co miesiąc przysługje za terminowe wpłaty, do 10 dnia miesiąca. Po tym terminie wszystkie opłaty miesięczne są w pełnej wysokości, bez rabatu za terminowość 300/400/500 pln, w zależności od kursu.

§ 8 Rezygnacja z Kursu

1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie.

2. Rezygnacji należy dokonać TYLKO za pośrednictwem Adresu e-mail Edukreski® lub sms na numer tel. 531506400 lub 731506400 , nie później niż do 10 dnia bieżącego miesiąca . Brak poinformowania o rezygnacji skutkuje dodatkową opłatą 200 pln za rezerwację miejsca lub dalsza kontynuajcą kursu.

§ 9 Organizacja Kursów

1. Edukreska® podzieli Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Edukreska® poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Edukreski®.

2. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia w dzień otwartej pracowni. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko podczas dalszego uczestnictwa w Kursie i do zakończenia roku szkolnego.

3. Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do Edukreski®.

5. W ramach Kursu:
a) Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być uzasadnione.
b) Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię.
c) Uczestnik wszelkie materiały, poza ołówkami i pędzlami, do nauki ma zapewnione w Pracowni Edukreski®
d) Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora lub kanału discord za pomocą klucza wysłanego drogą mailową po pierwszych zajęciach Uczestnika.

§ 10 Sprawy Porządkowe

1. Wszyscy Uczestnicy Kursów zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.

2. W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:
a) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia.
b) Uczestnicy zobowiązani są do nie spóźniania się na zajęcia.c) Edukreska® nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni.
d) Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników poza zajęciami.

3. W przypadku stwierdzenia przez Edukreskę® rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Edukreska® zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu. W takim przypadku dokonana za Kurs opłata nie będzie zwracana Uczestnikowi.

§ 11 Kursy wakacyjne i feriowe

1. W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.

2. Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:
a) Uczestnicy zapisują się na dowolny Kurs dokonując opłaty za cały kurs
b) W przypadku rezygnacji Edukreska® nie zwraca opłaty za dany tydzień. Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane

3. Szczegółowe informacje o zajęciach Edukreska® zamieści na Stronie Internetowej Edukreski®.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach Edukreski® może takie osoby takie wykluczyć z Kursów bez prawa do zwrotu dokonanych opłat.

2. Uczestnicy Kursów udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów.

3. Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowanew załączniku nr 2 do Regulaminu.

4. Sprawy związane z ochroną wizerunku Uczestników zostały uregulowane
w załączniku nr 3 do Regulaminu.

5. Komunikacja między Pracownią a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
a) Załącznik nr 2 – ochrona danych osobowych
b) Załącznik nr 3 – ochrona wizerunku.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023

Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Kresl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Kornela Ujejskiego 5a/3 kod pocztowy 81-405.Ochrona Danych OsobowychOrganizator oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych Uczestników Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym, prowadzenia Kursów oraz w celach marketingowych, jednocześnie Edukreska® informuję, że Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz mają możliwość ich poprawiania. Każdy Uczestnik oświadcza, że dobrowolne podaje Edukresce swoje dane osobowe.Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) od dnia 25 maja 2018, informujemy, iż:

A) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego, dokonywania płatności;
– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

– Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

B) Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Edukreski®, którym jest:

-prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
-kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
-organizacja wystaw oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
-prowadzenie analiz statystycznych;
-przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
-zapisywania danych w plikach cookies,
-gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

C)Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody na adres mail: kontakt@edukreska.pl

D)Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo
dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

E)Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
-statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres trwania kursu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa w Kursach Prowadzonych przez Edukreskę® Ochrona Wizerunku

Uczestnicy Kursów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora.


Znajdź kurs dla siebie
Zacznij rysować
Kontakt
telefon: 531 506 400
E-mail: kontakt@edukreska.pl
Kursy malarstwa i rysunku Edukreska® Copyright 2024. All Rights Reserved.
Designed by: heksagraf and Patryk Hardziej